MENU
CA|ES
USER

L'accés a CFGS

Pàgines vinculades

Els CFGS amb els millors indicadors...

Et pot interessar

La primera assignació de places, l'11 de juliol

L'11 de juliol els estudiants que es van preinscriure en un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en un centre públic o concertat sabran si han obtingut plaça en l'opció que van escollir en primera preferència o bé si se'ls ha assignat alguna altra de les opcions seleccionades. Si tenen plaça en la seva primera opció, s'hauran de matricular entre el 15 i el 18 de juliol.


La segona assignació, el 30 de juliol

Els alumnes que no hagin obtingut plaça en la seva primera opció hauran d'esperar a la segona assignació, que serà el 30 de juliol. Llavors, tant si han aconseguit millorar la plaça com si no, s'hauran de matricular en el cicle i el centre assignat si no volen perdre la plaça. En aquest cas la matrícula s'haurà de fer del 2 al 6 de setembre.

El procés d'assignació de places a CFGS, molt semblant al que s'utilitza per adjudicar les places universitàries, parteix de les preferències seleccionades pels estudiants a la preinscripció, que es va fer entre el 24 i el 30 de maig.

La nota prima en l'adjudicació de plaça

Enguany la preinscripció ha vingut marcada per canvis substancials, entre els quals el fet que, a l'hora d'assignar les places de cicles, el primer criteri que es té en compte és la nota d'accés de l'aspirant, per davant de l'ordre de prelació en què hagi posat les diferents opcions a la preinscripció.

Això comporta que un estudiant que en la sol·licitud hagi introduït un cicle determinat en un ordre de petició inferior al d'un altre estudiant, pugui acabar accedint a l'estudi si té millor nota que aquest.

Gestió de places vacants al setembre

El 12 de setembre s'obrirà un nou procés per gestionar les places vacants en què podran participar aquells que no hagin obtingut plaça en la preinscripció o els que no hagin presentat la sol·licitud al maig.

El termini per ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció realitzada al maig, la correcció de la qualficació al·legada i la presentació de noves sol·licituds serà del 12 al 16 de setembre.

Creix la reserva de places per a alumnat de CFGM

Tots aquests canvis deriven del nou decret d’ordenació de la Formació Professional aprovat pel ministeri d’Educació el juliol del 2023, que modifica les vies d’accés, la reserva de places i els criteris de prioritat en l’assignació.

Una altra de les modificacions importants, és que el percentatge de places reservades per a l'alumnat de Batxillerat serà del 44% (enfront del 60% que hi havia fins ara), mentre que la reserva per als que provenen d'un CFGM augmenta del 20% al 36%.

En ambdós casos, tindran prioritat els estudiants que hagin acabat els estudis el 2022, el 2023 i el 2024.

Assignació del 20% de places restants

El 15% de les places es reserven per als que provinguin de la prova d'accés, del curs de formació preparatori per accedir a un CFGS, els que tinguin un títol de CFGM d'arts plàstiques i disseny, els que hagin aprovat la Selectivitat o els titulats universitaris.

El 5%, per als titulats en un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

I un 5% més per als alumnes que accedeixin per la via dels certificats de professionalitat.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que corresponen, les vacants es reparteixen entre altres vies de forma proporcional.

Quan hi hagi prioritat en l'accés la nota es multiplicarà per 1,7

Un cop diferenciades les sol·licituds en funció dels estudis previs cursats i del curs acadèmic en què s'han finalitzat, en aquells cicles on la demanda superi l'oferta de places les sol·icituds s'ordenaran per nota d'accés.

La nota d'accés és la qualificació del Batxillerat o del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) que s'al·lega per accedir a un cicle superior, però si l'alumnat prové del Batxillerat i ha cursat una modalitat prioritària per accedir al títol que vol cursar, o bé prové d'un CFGM de la mateixa família professional o d'una família afí al CFGS on vol accedir, llavors la seva nota d'accés es multiplicarà per 1,7.

En aquest enllaç es poden consultar les afinitats entre famílies professionals que estableixen la prioritat en l'accés a CFGS:https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/afinitat-families-professionals/

I en aquest altre es mostren les modalitats de Batxillerat prioritàries per accedir als diferents cicles de grau superior: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/prioritat-admissio-fp-gs/

Explora