MENU
CA|ES
USER

Accedir a un CFGM

Pàgines vinculades

Mostra els CFGM que registren millors indicadors de demanda i ocupació...

Et pot interessar

La primera assignació de places, el 15 de juliol

El 15 de juliol els estudiants que es van preinscriure en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) en un centre públic o concertat sabran si han obtingut plaça en l'opció que van escollir en primera preferència o bé si se'ls ha assignat alguna altra de les opcions seleccionades. Si tenen plaça en la seva primera opció, s'hauran de matricular entre el 17 i el 22 de juliol.


La segona assignació, el 31 de juliol

Els alumnes que no hagin obtingut plaça en la seva primera opció hauran d'esperar a la segona assignació, que serà el 31 de juliol. Llavors, tant si han aconseguit millorar la plaça com si no, s'hauran de matricular en el cicle i el centre assignat si no volen perdre la plaça. En aquest cas la matrícula s'haurà de fer del 2 al 6 de setembre.

El procés d'assignació de places a CFGM, molt semblant al que s'utilitza per adjudicar les places universitàries, parteix de les preferències seleccionades pels estudiants a la preinscripció, que es va fer entre el 24 i el 30 de maig.

La nota prima en l'adjudicació de plaça

Enguany la preinscripció ha vingut marcada per canvis substancials, entre els quals el fet que, a l'hora d'assignar les places de cicles, el primer criteri que es té en compte és la nota d'accés de l'aspirant, per davant de l'ordre de prelació en què hagi posat les diferents opcions a la preinscripció.

Això comporta que un estudiant que en la sol·licitud hagi introduït un cicle determinat en un ordre de petició inferior al d'un altre estudiant, pugui acabar accedint a l'estudi si té millor nota que aquest.

Gestió de places vacants al setembre

El 12 de setembre s'obrirà un nou procés per gestionar les places vacants en què podran participar aquells que no hagin obtingut plaça en la preinscripció o els que no hagin presentat la sol·licitud al maig.

El termini per ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció realitzada al maig, la correcció de la qualficació al·legada i la presentació de noves sol·licituds serà del 12 al 16 de setembre.

La qualificació d'accés des de l'ESO serà la mitjana de 3r i 4t

En aquells cicles on la demanda superi l'oferta de places, les sol·licituds s'endreçaran per nota dins de cada via d'accés. Per als alumnes que hagin cursat l'ESO, la qualificació que es tindrà en compte serà la mitjana de tercer i quart curs.

80% de places reservades per l'alumnat d'ESO

El 80% de les places estan reservades als estudiants que hagin cursat l'ESO i l'FP Bàsica. Tindran prioritats els que hagin acabat els estudis el 2022, el 2023 i el 2024.

El 15% es reserven per als que provinguin de la prova d'accés, els programes de formació i inserció (PFI), el curs específic d'accés, els que hagin aprovat la Selectivitat o els titulats universitaris.

El 5%, per als titulats en un CFGM o en un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

I un 5% més per als alumnes que accedeixin per la via dels certificats de professionalitat.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que corresponen, les vacants es reparteixen entre altres vies de forma proporcional.

Explora